Juridiskie noteikumi. Līgums

Distances līguma noteikumi vietnei Acmeolog.com, versija 22-06-2024.A

Pasūtot, apmaksājot preces un pakalpojumus tīmeklī acmeolog.com vietnē, tiek noslēgts distances līgums par konkrēto produktu (“pasūtījums”). Katra pasūtījuma līguma sastāvu veido acmeolog.com pasītījuma brīdī spēkā esošie līguma noteikumi, turklāt uz klientiem-patērētājiem (fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību u.tml.), attiecas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta “Noteikumi par distances līgumu”, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.

Klients pirms pasūtījuma iepazīstas ar preces vai pakalpojuma (“produkts”) galvenām īpašībām. Acmeolog.com vietne sniedz šo informāciju sadaļā pie katra produkta. Skaidrības labad, piedāvātais produkts ir tikai attiecīgais fiziskais objekts vai pakalpojums kā saruna-konsultācija/prezentācija, ko klients iegūst pēc pilnīgas apmaksas piegādātājam, bet klients neiegūst jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, licences, preču zīmes, rūpniecisko īpašumu – patentus, dizainparaugus, ģeogrāfiskās norādes, utt.), kas saistītas ar iegādātājiem objektiem un pieder to sākotnējiem īpašniekiem un/vai piegādātājam.

Pasūtījums rada saistības starp klientu un piegādātāju. Klients ir persona, kuras dati un kontaktinformācija ir ievadīta attiecīgajās interneta veikala formas sadaļās, un piegādātājs ir – ARKA Group SIA, Latvijas Republikas juridiskas personas reģistrācijas numurs 42103103470, juridiskā adrese Miera iela 103-15, Rīga, Latvija, LV1013, tālrunis +371 26213987, arka@arkagroup.lv. Klientu pieņemšanas – biroja, noliktavas faktiskā adrese: Starta iela 2, 2.stāvs, Rīga, Latvija, LV1026.

Privātuma noteikumi pieejami šeit: Privacy Policy

Pakalpojumu līguma speciālie noteikumi: Līgums ar klientu_12.03.2023

Acmeolog.com interneta veikala noteikumi patērētājiem

Šajā sadaļā aprakstīti maksāšanas noteikumi un atteikuma noteikumi. Tie attiecas uz klientiem, kuri ir patērētāji: maksāšana, piegāde (saņemšana)

Maksāšana acmeolog.com

Pasūtījumus klients pilnībā apmaksā ar priekšapmaksu attālināti, ar pārskaitījumu uz piegādātāja bankas kontu (piemēram, caur internetbanku) vai uz vietas ar maksājumu karti (nopīkstinot to pie termināla).

Visas produktu cenas ir norādītas, neiekļaujot piegādi.

Pasūtījuma realizācijas – produkta nodrošināšanas (preces piegādes un pakalpojuma izpildes) noteikumi


Produktu saņemšanas (piegādes) nodrošināšana notiek piegādātāja faktiskajā adresē Starta ielā 2, Rīgā.

Preču piegāde vienmēr notiek uz piegādātāja klientu pieņemšanas adresi Starta ielā 2, Rīgā, ja pie konkrētas preces nav norādīts citādāk. Piegādātāja pienākums ir uzskatāms par izpildītu, ja klientam ir paziņots par preces gatavību saņemšanai noteiktā laikā. Ja klients neierodas noteiktajā laikā saņemt piegādi, tad tas nav uzskatāms par piegādātāja pieļautu pārkāpumu un tāpēc nerada klientam tiesības prasīt pasūtījuma atcelšanu.

Pakalpojumu izpilde var notikt arī attālināti (tiešsaistē, telefoniski, caur saziņas līdzekļiem un programmatūrām, utt.).

Piegādes termiņi


Termiņš, līdz kuram pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs apņemas piegādāt preces vai pakalpojuma sniedzējs sniegt pakalpojumu norādīts produkta aprakstā un var starp dažādām precēm un pakalpojumiem būtiski atšķirties, mainīties dažādām precēm un atšķirīgiem pakalpojumiem arī laika gaitā (pieejamo preču daudzums ierobežots ar pieejamiem resursiem, pakalpojumu kapacitāte ierobežota ar darbaspēka un speciālistu pieejamību).

Produktu piegādes noklusējuma termiņš ir uzskatāms 30 dienas, ja pie konkrētās preces uz pasūtījuma brīdi nav norādīts cits termiņš un nosacījumi, vai ja konkrētam pakalpojumam nav atsevišķs grafiks vai termiņi.

Atgādinājums par patērētāja tiesībām

Atteikuma, sūdzības un līguma “laušanas” tiesības: klientam ir tiesības uz likuma pamata noteiktajos termiņos un kārtībā pieprasīt no piegādātāja noteiktu rīcību, pat ja produkta aprakstā tas nav atsevišķi norādīts.

Atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem (pasūtījumam)

Klientam ir tiesības atteikties no līguma (“lauzt” līgumu), pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja pēc klienta rakstiska atgādinājuma un papildus termiņa beigām piegādātājs nav sācis pildīt līgumu (preces piegāde, pakalpojuma sniegšana). Ja piegādātājs ir bez attaisnota iemesla nokavējis šo papildus termiņu, tad piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās atmaksās klientam-patērētājam par preci samaksāto naudu.

Klientam ir tiesības uz sūdzību pieteikšanu un izskatīšanu klātienē vai neklātienē, ārpustiesas kārtībā, iesniedzot pieteikumu konsultantam vai menedžmentam.

Klientam ir atteikuma tiesības, ja tas noteikts acmeolog.com vietnes noteikumos vai patērētāju tiesību aizsardzības likumos. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, un, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, informācija par šo izmaksu apmēru.

Atteikuma tiesības no produkta

Sadaļā aprakstītas acmeolog.com vietnes atteikuma tiesību īstenošanas termiņi un atteikuma kārtība, izņēmumi.

Atteikuma termiņš

Klientam ir atteikuma tiesības (vienpusēji atkāpties no līguma par preci) 14 dienu laikā no pasūtījuma iegūšanas valdījumā (preču saņemšanas, bet pakalpojumu gadījumā no līguma noslēgšanas dienas).

Patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā nosakāmas saskaņā ar vietnes noteikumiem, pie produkta apraksta norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un paražām. Jebkurā gadījumā klienta pienākums ir pie produktu saņemšanas pilnībā pārliecināties par saņemto produktu – preces gadījumā: nosaukums, apraksts, tips, tilpums/izmērs, krāsa, derīguma termiņš, stāvoklis, utt.), pakalpojumu gadījumā: aprakstu, laiku, tēmu, ilgumu, utt.

Atteikuma veidlapas paraugs atrodams noteikumu nobeigumā.

Izņēmumi no atteikuma tiesībām

Izņēmumi attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu ietver pirkumus, kas nav veikti vietnē acmeolog.com.
Klients nevar izmantot atteikuma tiesības arī tad, ja: pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Klients piekrīt un apliecina, ka zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt; produkts izgatavots pēc klienta norādījumiem vai ir personalizēts; prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; klients ir atvēris iepakojumu; prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; klients ir pieprasījis piegādātājam ierasties un veikt steidzamus darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm; ja pasūtījums ir par produktu tikai konkrētā brīdī (noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā); līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu pakalpojuma uzsākšanai atteikuma tiesību izmantošanas periodā un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Ja Klients izmanto atteikuma tiesības par jau uzsāktu pakalpojumu, nosūtot piegādātājam rakstisku pieprasījumu, tad Klients maksā piegādātājam par jau izpildīto daļu.

Piegādātāja pamatotu interešu nenoākt finanšu un organizatoriskās grūtības pasargāšana, godprātības principa veicināšana pircēju vidū. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtījuma vērtība acīmredzami pārsniedz patērētāja mājsaimniecības vajadzībām, personiskam patēriņam nepieciešamo apjomu, kā arī tad, ja to apjoms vērtība būtiski pārsniedz vidējo pasūtījumu patērētāja vajadzībām (tas ir, pazīmes liecina par profesionāla rakstura nodarbes nodrošināšanu vai uz tās uzsākšanu vērstu darbību). Šādas ne-patērētāja vērtības jebkurā gadījumā ir vienas kategorijas preču pasūtījums par divām vai vairāk vienībām jebkurā slīdošā 30 dienu periodā, vai dažādu kategoriju produkti ar kopējo apjomu virs piecām vienībām, vai vērtībā virs EUR 100. Izņēmums no šiem gadījumiem pieļaujams, ja klients var uzskatāmi parādīt un pamatot, ka šādi paaugstināti apjomi vai vērtības tomēr ietilpst mājsaimniecības vajadzību un personiskā patēriņa rāmjos, vai ja klienta iepriekšējie pasūtījumi pamato secinājumu par pasūtījuma adekvātu atbilstību “patērētāja” kategorijas pirkumam.

Trešo pušu precēm attiecas to sniegtās oriģinālās garantijas, ja tādas bijušas, ar visiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Piegādātājs piedāvā vietnē acmeolog.com norādīto pēcpārdošanas palīdzību un pakalpojumus bezmaksas vai par papildus samaksu, atbilstoši saturam un termiņiem, kas publicēti attiecīgajās sadaļās.

Atteikuma tiesības neattiecas uz nocenotām (atlaides) akcijas precēm.

Piegādātājs informēs klientu par atteikuma saņemšanas faktu un veiks atgrieztās preces izvērtējumu (pārbaudi) bez nepamatotas kavēšanās un e-pastā vai telefoniski informēs par lēmumu apstiprināt vai noraidīt atteikumu. Atteikuma apstiprinājuma gadījumā piegādātājs veiks preces cenas atmaksu uz klienta norādīto kontu, likumā noteiktā termiņā.

Acmeolog.com labās prakses kodekss

Piegādātājs plāno izstrādāt labas prakses kodeksu saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu līdz 2025.gada 1.jūlijam.

Līgumsaistību termiņi

Standarta gadījumā preču pasūtījumi ir vienreizēji darījumi. Fiksēts līguma termiņš preču pasūtījumiem pēc konkrēta pasūtījuma piegādes nav paredzēts, savukārt pakalpojumu pasūtījumiem to katrā gadījumā izvēlas klients (minimālais termiņš, izbeigšana, pagarināšana, utt. noteikta pakalpojumu speciālajos noteikumos).

Iestāde sūdzību izskatīšanā

Informācija par ārpustiesas sūdzībām par piegādātāju.

Strīdus, kur klients ir kā patērētājs, var skatīt Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā (tel:65452554, epasts: pasts@ptac.gov.lv). Tās darbība ir jomās, kurās patērētāju tiesību aizsardzības biedrības un komersantu biedrības ir deleģējušas pārstāvjus. Aktuālais jomus saraksts skatāms https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisijas-sastavs. Maksas pakalpojuma veids: nav. Iesnieguma izskatīšanas valoda: latviešu. Strīdu risināšanas veids: mutvārdos, rakstveidā. Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs: rekomendējošs. Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi: Patērētāju strīdu risināšanas komisija neizsakta strīdus Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.3 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos.

Jebkura trešā persona, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, nav uzskatāma par pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē atbilstoši šīs trešās personas sniegtajai informācijai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējam. Tāpēc uz noslēgto līgumu nebūs attiecināms patērētāju tiesību aizsardzības regulējums.

Noteikumu un līguma grozījumi

Piegādātājs var mainīt šos noteikumus (līguma oferti) jebkurā laikā, publicējot jaunāku versiju vietnē acmeolog.com, bez atsevišķas paziņošanas jebkādā formā vai veidā.

Uz jau noslēgtiem pasūtījumiem attiecas tie noteikumi, kuri bijuši spēkā pasūtījuma brīdī.

Kopsavilkums par galvenajām acmeolog.com noteikumu definīcijām

Īsumā par galvenajiem terminiem

piegādātājs – ARKA Group SIA, Latvijas Republikas juridiskas personas reģistrācijas numurs 42103103470, ar klientu pieņemšanas – biroja, noliktavas faktisko adresi: Starta iela 2, 2.stāvs, Rīga, LV1026.

klients – persona, kuras dati un kontaktinformācija ir ievadīta attiecīgajās interneta veikala formas sadaļās, un kura (vai kuras uzdevumā) ir veikta samaksa saskaņā ar pasūtījumu

pasūtījums – pasūtot, apmaksājot preces un pakalpojumus tīmeklī acmeolog.com vietnē, kā rezultātā noslēgts distances līgums starp piegādātāju un klientu

produkts – prece vai pakalpojums, kas izvietots vietnē Acmeolog.com, sniedzot informāciju par to, sadaļā pie katra produkta; klients pirms pasūtījuma iepazīstas ar preces vai pakalpojuma galvenām īpašībām.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Forma apstiprināta kā Pielikums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255, ar grozījumiem 22.02.2022. MK noteikumiem Nr. 129

A. Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā – ja tiek iegādāta prece; līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegts pakalpojums.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – piegādātāju ARKA Group SIA (Latvijas Republikas juridiskas personas reģistrācijas numurs 42103103470, juridiskā adrese Miera iela 103-15, Rīga, LV1013, +371 26213987, epasts arka@arkagroup.lv; klientu pieņemšanas – biroja, noliktavas faktiskā adrese: Starta iela 2, 2.stāvs, Rīga, LV1026), ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jums būs jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 20-100 euro, ja preces to veida dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

“Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos”.

Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, jūs maksāsiet pakalpojuma sniedzējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.

B. Atteikuma veidlapa

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

Adresāts ARKA Group SIA, Starta iela 2, 2.stāvs, Rīga, LV1026, epasts anivida@acmeolog.com un arka@arkagroup.lv

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]

Datums

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis